0) $cache_file = './htm/'.$shop.$nm.$ng.$n.$np.'.html' ; else $cache_file = './htm/'.$shop.$nm.$ng.$n.'.html' ; } else { $iceo = $_GET['iceo']; if($p > 0) $cache_file = './htm/'.$shop.$m.$g.$s.$p.'.html' ; else if($g > 0 || $m > 0 || $s >0 ) $cache_file = './htm/'.$shop.$m.$g.$s.'.html' ; else if($shop != "no") $cache_file = './htm/'.$shop.$iceo.'index.html'; else $cache_file = './htm/index.html' ; } if(is_file($cache_file)) { require_once($cache_file); die(); //kết thúc chương trình luôn nếu tìm thấy cache file } else { */ // Tin tuc $ctyids = 23; require_once('../config.php'); //require_once("../config.dir.php"); //require_once('../news/shop/n_news_declare.php'); // Quang cao // Cuoi tin tuc //require_once('user/string_vn.php'); // xu ly chuoi tim kiem require_once('../shop/config.inc.php'); require_once("../shop/config.dir.php"); //===== require_once('../shop/function/sql_shop.php'); ?> <? require_once("../shop/user/s_title.php"); ?> <? //require_once("../../tukhoa/title.htm"); ?> " /> " />
  TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ LIÊN HỆ
Giới thiệu
 
|   Trang chủ  |   Tin tức   |   Sản phẩm   |   Công ty    |    Thanh toán   |   Liên hệ |   Đầu trang ^